GDPR

Aplikácie

Modlitbová reťaz (ďalej ako "Aplikácia") je dostupná vo forme webovej stránky, mobilnej aplikácie a pluginov pre iné softvérové riešenia. Základná adresa aplikácie je: modlitbovaretaz.sk.

Prevádzkovateľ

Názov: Občianske združenie Slobodný
Sídlo: Sládkovičova 30, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 52692370
Web: www.slobodny.com
Registračné číslo: VVS/1-900/90-57471

Kontaktné údaje a zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Miroslav Karahuta
Telefón: 0917 410 552
Email: miroslav@slobodny.com

1. Zákonná úprava

Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a Zákon č. 18/2018 Z. z. (ďalej ako „Zákon 18“).

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Základné osobné údaje: meno, priezvisko, užívateľské ID aplikácie, dátum registrácie, prihlasovanie údaje, email, logy užívateľa (záznamy o priebehu činnosti používateľa v aplikácii).

3. Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, spracúvanie osobných údajov sa realizuje na základe udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie v záujme dotknutej osoby v zmysle čl. 6,, ods. 1, písm. d) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. d) Zákona 18.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov bude realizované po celú dobu prevádzkovania aplikácie, resp. do odvolania súhlasu.

6. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

6. Príjemcovia osobných údajov

  • Osoby podieľajúce sa na prevádzke aplikácie a jej vývoja.
  • Osoby podieľajúce sa na tvorbe obsahu pre aplikáciu.
  • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

9. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie

Bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

10. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18

  • zásady spracúvania osobných údajov
  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
  • zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18